Make your own free website on Tripod.com

Up

 


Chương 10

Hải-phận Vịnh Bắc-Việt

 

10.1 -Lần đầu tiên Cộng-Sản phải Tiết-lộ v́ bị bắt buộc

Sau một thời-gian dài im-lặng, Đảng Cộng-Sản Việt-Nam đă phổ-biến một vài tin-tức liên-hệ đến Hiệp-định phân-định Vịnh Bắc-Bộ và Hiệp-định Hợp tác nghề cá giữa Việt-Nam - Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ qua hai bài viết:

- Bài của Lê Công Phụng, Thứ trưởng Ngoại giao (CSVN)- http://www.cpv.org.vn/tccs/022001/6_lecongphung.htm

- Bài tóm tắt sự kiện, Tạp Chí Tư Tưởng Văn-hóa số 3, 2001- http://www.cpv.org.vn/anpham/tutuong/032001/ 13_kyhiepdinh.htm

Từ trước đến nay, dân-chúng Việt-Nam (VN) chưa khi nào được Đảng Cộng-Sản và Chính-quyền Hà-Nội cung cấp đầy đủ tin tức hay chi tiết liên-quan đến t́nh-trạng biên-giới trên bộ cũng như ngoài biển với Trung-Cộng (TC). Lần này, nhân dịp mừng Đại-hội lần IX (1), Đảng Cộng-Sản Việt-Nam cho công-bố chính-thức chuyện này trên Website mới của họ vào ngày 10/04/2001.

Phải có những lư-do sâu xa bắt buộc họ phải làm như vậy.

Đáng kể nhất là áp-lực mạnh mẽ từ phía đảng Cộng-sản Trung-Hoa. Có lẽ đă đến lúc Trung-Cộng ra oai, muốn bạch-hóa những thành-tích lấn-chiếm của họ.

Trung-Cộng lại đang tranh-căi chủ-quyền hải-phận và không-phận với Hoa-Kỳ. Trong khi phi-cơ Hải-Quân Mỹ bay thám-thính Biển Đông, gặp phi-cơ chiến-đấu Trung-Cộng ngăn cản, đụng nhau rồi phải đáp khẩn-cấp xuống phi-trường Lingsui, Hải-Nam. Việc kư-kết Việt-Hoa về Hải-phận nhiều ít cũng tăng-cường thế mạnh của Trung-Cộng, đặc-biệt khi Đế-quốc Đỏ này đang hung-hăng đ̣i chủ-quyền tuyệt-đối tới 80% Biển Đông và diễu-vơ dương-oai với các Quốc-Gia Đông-Nam-Á, đồng-thời đe-dọa xâm-lăng Đài-Loan.

 

Hinh 233. Phi-cơ Hải-Quân Mỹ bay thám-thính Biển Đông, gặp phi-cơ chiến-đấu Trung-Cộng ngăn cản, sau đó đụng nhau.

 

Trong khi chính-quyền Hà-Nội khoa-trương nền móng độc-lập tự-trị, người ta lại thấy chúng xun xoe hầu tiếp Hồ Cẩm Đào, Phó Chủ-tịch Trung-Cộng sang dự đại-hội Đảng CSVN kỳ IX. Chưa bao giờ trong lịch-sử lại có chuyện phiên-thần nhục-nhă "luồn cúi" tương-tự. Cho đến Việt-gian Lê-Chiêu-Thống cũng chỉ cơng được "con rắn "vĩ-đại" tới mức “một quan-chức Tàu cấp Tổng-Đốc” hàng tỉnh (Lưỡng-Quảng) mà thôi. Ngày nay, "Á Hoàng-Đế" Hồ-Cẩm-Đào đă nghiễm-nhiên ngồi giám-sát chuyện họp hành quốc-gia trọng-sự của "An-Nam" trong suốt mấy tuần-lễ tại Hà-Nội. Qua các h́nh-ảnh công-bố, sau khi được Chủ-tịch Nước là Trần-Đức-Lương chào-đón và tiếp-rước long-trọng, người ta thấy họ Hồ luôn luôn kèm sát luôn bên cạnh Chủ-tịch Đảng CSVN là Lê-Khả-Phiêu. V́ thể-diện quốc-gia và nghi-lễ ngoại-giao, các chính-phủ từng bị chính Hà-Nội gọi là bù-nh́n, chưa khi nào dám công-khai làm những tṛ trơ-trẽn đến như vậy.

Chúng tôi xin kể tiếp câu chuyện "cơng rắn cắn gà nhà" này bằng cách lược-duyệt những diễn-tiến thương-thuyết hải-biên hai nước. Đặc-biệt, chủng tôi tŕnh-bày một số bản-đồ minh-chứng mà CSVN đă ém nhẹm v́ sợ lộ-liễu quá. Hành-động cắt đất cắt biển cầu thân của giặc Cộng rất rơ-ràng.

 

10.2 - Những Diễn-tiến Thương-thuyết Hải-biên hai nước

Trước hết chúng tôi muốn lược-duyệt những diễn-tiến thương-thuyết biên-giới giữa hai nước. Cũng như mọi chi-tiết muốn dấu kín v́ sợ lănh-tội, người Cộng-sản không muốn dân-chúng biết tiến-tŕnh những cuộc thương-thảo này.

Sự thực, Hà-Nội bí-mật làm chuyện thương-thuyết từ rất lâu. Đảng Cộng-Sản bưng-bít coi thường cả một dân-tộc gồm gần 80 triệu người đă đến 9 năm trời. Tới nay, Lê-Công-Phụng bị bí lối mới phải thú-nhận rằng hai đảng đă kư "Thỏa-thuận về các nguyên tắc cơ bản để giải-quyết Vấn-đề Biên giới" giữa Việt-Nam và Trung Quốc từ ngày 19-10-1993. Trong đó những cương lĩnh cho các hiệp-ước tương-lai đă nêu rơ đầy đủ (từ 1993), với các phương hướng phân-định biên-giới, gồm cả việc phân-định hải phận ngoài Vịnh Bắc Bộ.

Sau khi kư một hiệp-ước sơ-bộ (năm 1997), 2 năm sau đó chính-phủ Hà-Nội tức nhà nước CSVN kư hiệp-định ngày 30.12.1999 về biên-giới trên bộ. Cũng như chủ-ư của một chế-độ độc-tài, Đảng tự ḿnh quyết-đinh đơn-phương, không cần ư-kiến của người dân.

Mới đây nhất là hiệp-định 25.12.2000 về biên-giới trong Vịnh Bắc-Việt.

Ngày 10/04/2001, Lê công Phụng, thứ trưởng ngoại giao của Cộng-sản Việt-Nam nói rằng: “Nhân dân ta đón nhận việc kư kết hai hiệp-định trên (tức là hiệp-định ngày 30.12.1999 và hiệp-định 25.12.2000) như một thành công lớn của hoạt-động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong năm 2000.“

Nếu thành-công lớn như vậy mà đảng Cộng-sản Việt-Nam không dám công-bố hai hiệp-định này là tại sao? Một đ́ều vô-lư là Cộng-sản dấu diếm, nhân-dân không biết chi-tiết th́ làm thế nào mà nhân-dân lại hân-hoan đón nhận việc kư-kết cho được chứ ?!

 

10.3 - Chủ-quyền Vịnh Bắc-Việt trong Cổ-thời

Vịnh Bắc-Việt trong cổ-thời hoàn toàn thuộc chủ-quyền Việt-Nam. Ngoài Sử Việt-Nam, Sử Trung-Hoa cũng ghi-nhận vùng biển này là Biển Giao-Chỉ hay Giao-Chỉ-Dương. Không những tên biển được xác-nhận rơ-ràng, mà theo nhà Địa-lư-học Edward H. H, Schafer, ngay cả tên đảo Hải-Nam - đảo tiếp-giáp - cũng một thời có nghiă là tỉnh của Việt-Nam. Ông viết trong cuốn sách tựa đề Châu-Nhai "Shore Of Pearls" (Berkley & London 1970, trang 9) như sau: "In Han period, when it (Hainan) begins to appear in Chinese texts, "South Of the Sea" referred to the Vietnamese provinces, as we would style them..." .

Về hải-thương, Schafer ghi-nhận hầu hết sản-phẩm được đưa tới bằng đường biển. Thuyền từ phía Tây-Nam là Đại-Việt vượt ngang Giao-Chỉ-Dương để đến đây. "Southwest of Hainan is that great sea called "Chiao-Chih Ocean" (Shore Of Pearls, trang78).

 

 

H́nh 234. Một phần b́a cuốn sách "Shore Of Pearls" (Berkley & London, 1970), có kèm tấm Bản-Đồ Hainan với Giao-Chi-Dương và (sóng gió) ḱnh-ba được tŕnh bày như ở trên.

 

Cho đến thế-kỷ thứ 11, người Trung-Hoa vẫn c̣n rất sợ-hăi Vịnh Biển này không giám mạo-hiểm hải-hành v́ sóng gió khủng-khiếp. Ngay từ thời sinh-tiền, thi-hào Đỗ-Phủ đă có lần đề-cập đến câu truyện này. Tên "ḱnh ba" (whale waves) thường ghi đậm nơi tâm-trí người Trung-Hoa. Một khi đă vượt biển (quá-hải) ra đi, tất phải trở về, câu "cự ḱnh-ba" lần thứ hai quả là cơn ác mộng lớn trong một đời người Trung-Hoa (Shore Of Pearls, trang 79). 

Cuốn sách này cũng đề-cập đến huyền-thoại Dương Bộc

 

 

10.4 - Chủ-quyền Vịnh Bắc-Việt theo Thỏa-Ước 1887

Sau khi Nhóm Trí Thức-Việt-Nam Hải Ngoại ra Tuyên Cáo ngày 18/12/2000, phản-đối việc phân ranh bất-hợp-pháp lănh-thổ VN, Giáo-Sư Nguyễn-Văn-Canh đă viết thêm về vấn-đề ấy.

Theo đó, trong một phiên họp thương-thuyết Việt-Hoa vào tháng 8/1974, phía Việt-Cộng viện dẫn Công-ước 1887 về biên giới dựa trên kinh-tuyến Greenwich, 108 độ 3 phút 13 giây Đông (hay kinh-tuyến Ba Lê 105 độ 43' của đường kinh-tuyến Đông) làm đường phân ranh lănh-thổ v.v.... Tuy nhiên phía Trung-Hoa (TH) đă phản bác rằng đường ranh Đỏ ấy có mục tiêu chỉ dẫn quyền sở hữu chủ các đảo mà thôi, không phải là đường phân ranh về lănh-thổ. V́ thế các cuộc họp không đạt được kết-quả.

Căn cứ vào đó, phía TH kêu nài rằng Việt-Nam chiếm tới 2/3 lănh-thổ trong vịnh Bắc-Việt, rằng TH phải kư hiệp-ước ấy v́ ở thế yếu, do Pháp ép buộc. Nhưng không bao giờ phía TH nói tới sự kiện rằng khi Pháp điều đ́nh với TH, Pháp đă cắt một phần biển mui Packlung và đất thuộc Lai Châu bây giờ, cho TH nhập vào Vân Nam để đổi lấy làn ranh ấy. Riêng về việc cắt một phần lănh-thổ như trên cho TH, Pháp đă làm một việc bất hợp pháp. Mặt khác, h́nh thể Việt-Nam chạy theo h́nh chữ S. Từ mỏm đầu chữ S, nơi giáp ranh-giữa Việt-Nam và TH, Uỷ Ban Pháp Hoa Phân-định Lănh-thổ kẻ một đường màu Đỏ Bắc-Nam là một điều công bằng và hợp lư. Phần lănh-hải nằm về phía Tây của đường ranh thuộc VN. Phần lănh-hải này thuộc-Việt-Nam cũng phù hợp với Thuyết Lănh-thổ Kế Cận mà Công Pháp Quốc tế vẫn hằng nh́n nhận.

Cuối cùng, đường Màu Đỏ trên bản-đồ có mục đích phân chia quyền sở hữu chủ các hải-đảo trong vịnh, như Trung-Cộngnói, nếu không phải là đường ranh phân chia lănh-thổ, th́ là đường ǵ?

H́nh 235. Đường Đỏ hay Hồng-Tuyến

 

10.5 - Diễn-tiến Âm-mưu lấn biển và Vùng Hand-Off

Cũng theo Giáo-Sư Nguyễn-Văn-Canh, với kiểu ăn nói cố hữu của Cộng-Sản như vậy, Trung-Cộng trong nhiều năm qua đă lạm dụng quyền hành và đơn phương nới rộng chủ quyền của ḿnh trong Vịnh Bắc-Việt.

Ngày 19 và 30/8/1992, 2 tàu của Trung-Cộng được đưa ra khơi để t́m ḍ dầu hỏa trong vịnh Bắc-Việt. Rồi ngày 30/9, tàu Nam Hải 6 được đưa vào vùng mục tiêu mà Hà Nội nói là ở 112 cây số Đông Nam hải cảng Ba Lạt. Tàu khác tên là Phấn Đấu 5 đă hoàn tất công tác nghiên-cứu địa-chất vào 30/8 tại vùng Nam vịnh Bắc-Việt. Tàu này hoạt-động ngay tại của bể Hải Pḥng, cách tỉnh Thái B́nh 70 dậm (khoảng 120 cây số). Dù bị Việt-Cộng phản đối, Trung-Cộng trả lời rằng các tàu khoan dầu ấy hoạt-động trong phạm-vi lănh-thổ TH chiếu theo làn ranh của Vịnh. Thực-sự, các tàu ấy đă xâm phạm quá sâu vào phía Tây của vịnh, sau khi vượt qua đường ranh Màu Đỏ.

Trong suốt 3 thập-niên 70, 80, 90 bất chấp luật-pháp; Trung-Cộng ngang nhiên tự-động vẽ ra vùng biển "Hands-Off Area" cấm Việt-Nam không được động-chạm đến. C̣n Trung-Cộngvẫn tiếp-tục gửi tàu tới thăm ḍ. Khu-vực này rất rộng lớn, kéo dài 2 độ vĩ-tuyến (từ 18 đến 20 độ Bắc) rộng suốt 1 độ (từ 107 đến 108 độ Đông) 120HLx 60HL= 7,200 HL vuông. 

 

H́nh 236. Vùng “cấm” rất lớn:120HLx 60= 7,200 HL vuông

 

10.6 - Vùng Hand-Off có ǵ?

Bằng đủ mọi cách âm-mưu, Trung-Cộng nhắm chụp dựt khu Trung-ương của Vịnh Bắc-Việt. Tại sao vậy?

Để trả lời, người ta chỉ có một câu độc-nhất: Ở đó có nhiều tiềm-năng dầu-khí.

Theo nguyên-lư căn-bản, Việt-Nam đương-nhiên sở-hữu khu-vực trung-ương của Vịnh Bắc-Việt theo thỏa-ước 1887. Một lư-lẽ khác hiện-hữu c̣n mạnh mẽ hơn nhiều lần nữa: Đảo Bạch-Long-Vĩ của Việt-Nam nằm ở ngay giữa vùng Vịnh.

Ngay trước khi kỹ-thuật khai-thác dầu-khí chưa tiến-bộ, các nhà địa-chất-học đă biết loại tài-nguyên quư-giá này thường nằm kẹt trong những lớp thủy-tra-thạch do sông ng̣i bồi đắp liên-tục từ hàng triệu năm về trước. Trong Vịnh Bắc-Việt, sông Hồng tạo ra vùng những lớp kết-tầng này.

Bản-đồ và Tài-liệu của Đặc-San Petroleum News (USA, Feb. 1984) chỉ cho thấy thủ-đoạn của Trung-Cộng âm-mưu với các Công-ty ngoại-quốc xúc-tiến việc thăm-ḍ và khai-thác dầu lửa và khí đốt, thọc sâu vào phần biển Việt-Nam. Kinh-nghiệm thu-hoạch nhiên-liệu ở thềm lục-địa phía Đông-Nam Nam-phần cho biết dầu lửa không có nhiều ở vùng châu-thổ Cửu-Long-Giang. Các túi dầu-khí nằm tại vùng thủy-tra-thạch phía ngoài khơi của Côn-Sơn.

Tại các tỉnh duyên-hải như Thái-B́nh, Nam-Định cũng chỉ có hơi đốt; c̣n các túi dầu có lẽ ở giữa Vịnh Bắc-Việt.

 

H́nh 237. Chỉ cần nh́n qua bản-đồ các vùng dự-trù khai-thác dầu-khí của họ, thế-giới hiểu ngay tham-vọng quá lớn của Trung-Cộng trong vùng Vịnh Bắc-Việt của chúng ta..

 

Vào thập-niên 1970, nhiều báo-cáo về tiềm-năng dầu hỏa và khí đốt trong vùng biển Việt-Nam đă hoàn-tất. Selig S. Harrison đă vẽ một bản-đồ chỉ rơ ràng những khu-vực thủy-tra-thạch kết-tầng và những khu-vực mà các hăng dầu-khí mong đợi để khai-thác. (An informative and interesting discussion of these reports can be found in Selig S. Harrison, China. Oil and Asia: Conflict Ahead? New York: Columbia University Press, 1977: 42-46.)

Chúng tôi xin tŕnh-bày hai bản-đồ ở đây: (1) của chính nhng hăng dầu lửa Trung-Hoa mới đưa lên lưới điện-toán thời-gian gần đây, và (2) bản-đồ Selig S. Harrison.

V́ thế, Trung-Cộng mạnh tay nhất-định chiếm cho hết khu-vực thủy-tra-thạch giữa vùng biển sâu của Bắc-phần, đúng ngay địa-điểm có khả-năng chứa đựng dầu-khí nhiều nhất.

 

H́nh 238.

 

10.7 - Đường Phân-định Mới và Vùng Biển Chiến-lược TC

Sau khi thi-hành kế-hoạch với nhiều âm-mưu dài-hạn qua nhiều thập-niên, nay thời-cơ thực chín mùi; đă đến lúc Trung-Cộng ra tay chộp lấy thành-quả chính-thức. Trung-Cộng đă ép buộc được Hà-Nội kư-kết một hiệp-ước hoàn-toàn có lợi cho họ. Từ sở-hữu 2/3 Vịnh B́ển, nay Việt-Nam chỉ c̣n giữ được trên lư-thuyết một nửa (hay 53.23%) vịnh Bắc-Việt mà thôi.

Trên thực-tế, phần sở-hữu lại khác đi rất xa. Về tài-nguyên dầu-khí, có thể Trung-Cộng đă chiếm gần trọng khu-vực chính. Đặc-biệt phần khai-thác ngư-nghiệp rất tệ-hại cho VN. Theo dự-đoán như dưới đây, tài-nguyên-hải-sản sát bờ của Việt-Nam c̣n giữ được là một phần ba, nhưng phần tài-nguyên vùng biển sâu đă thực-sự bị cướp đoạt tới 3/4 sản-lượng. Trong khi đó, hơn một nửa dân-chúng Việt-Nam trông chờ Chính-quyền bảo-vệ “nguồn sống muôn đời” đành chịu thất-vọng.

 

H́nh 239.

 

Chúng tôi xin đăng toàn-thể hai bản văn của chính-quyền Hà-Nội - tại phần Phụ-bản - làm bằng chứng để chúng ta cùng suy-luận.

Vị-trí Chiến-lược của đảo Bạch-Long-Vĩ đă bị vô-hiệu

Đảo Bạch-Long-Vĩ gần giữa Vịnh Bắc-Việt, lại nằm trên thềm lục-địa của Việt-Nam. Đảo ngăn-cách với đảo Hải-Nam bằng một rănh sâu hơn 60 thước nước. Đúng theo Công-ước Liên Hiệp Quốc về Biển cả năm 1982 (United Nations Convention on the Law of Sea", viết tắt là UNCLOS), đảo Bạch-Long-Vĩ này có vị-trí tuyệt-đối quan-trọng hơn bất cứ một yếu-tố địa-lư nào để xác-định hải-phận đặc-quyền kinh-tế giữa Việt-Nam và Trung Quốc.

Tuy vậy, chỉ cần đọc sơ qua bài của Lê Công Phụng, các Chiến-lược-gia nào cũng có thể nhận ngay ra rằng Trung-Cộng đă hoàn-toàn siết được cổ Bắc-Việt-Nam (và cả Việt-Nam nói chung): Trung-Cô.ng đă đương-nhiên vô-hiệu-hóa hoàn-toàn vị-trí chiến-lược của đảo Bạch-Long-Vĩ.

Ngay từ lâu đời, Ông Cha ta đă chiếm đảo này để làm thế "ỷ-dốc" cho toàn-thể Đại-Việt. Thời Pháp, Hải-Quân họ cũng lo chuyện pḥng-thủ này. Chính Lê Công Phụng, Thứ trưởng Ngoại giao Hà-Nội là Trưởng Phái-đoàn Thương-thuyết cũng biết vậy. Ông này viết: Phần Vịnh phía ta có khoảng 1,300 ḥn đảo ven bờ, đặc biệt có đảo Bạch-Long-Vĩ nằm cách đất liền nước ta khoảng 110 km, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130 km... Vịnh có vị-trí chiến-lược quan-trọng đối với Việt-Nam và Trung Quốc về an ninh và quốc-pḥng... Thế mà nay theo thỏa-ước 2001, Trung-Cộng đă tạo được khu "biển chiến-lược" kè sát nước ta, chỉ cách Bạch-Long-Vĩ 15 Hải-lư (hay là chừng 1/2 tầm Hải-pháo thường, không kể đến Hỏa-tiễn của chiến-hạm mới TC). Đó là chưa kể tàu ngụy-trang đánh cá Trung-Cộngc̣n được phép đến gần đảo 7.7 HL (Bờ nam Bạch-Long-Vĩ nằm trên vĩ-độ 20 độ 07 phút 7 Bắc, xem thêm phần hợp-tác nghề cá).

 

10.8 - Hiệp-định Mới Về Đánh Cá và Vùng Biển khả-dụng TC.

Nguyên-văn Hiệp-định mới thiết-lập "vùng đánh cá chung ở trong Vịnh Bắc Bộ từ vĩ-độ 20 độ xuống đường đóng cửa Vịnh. Vùng này có bề rộng là 30,5 hải lư kể từ đường phân-định về mỗi phía và có tổng diện-tích là 33,500 km2, tức là khoảng 27,9% diện-tích Vịnh. Như vậy, đảm bảo cách bờ của mỗi nước là 30 hải lư: đại bộ phận cách bờ của ta 35 - 59 hải lư và có 2 điểm cách bờ là 28 hải lư".

Ngày nay, Trung-Cộng đương-nhiên đă đến gần bờ biển nước ta, có 2 điểm rất sát chỉ cách bờ 28 hải lư. V́ địa-thế nằm ở ṿng ngoài, Việt-Nam không phải chỉ đóng góp một nửa khu-vực đánh cá chung một cách hợp-lư mà đă bị ép buộc phải nhượng nhiều hơn, tới gần gấp rưỡi phần Trung-Cộng (#16.5% diện-tích Vịnh).

 

H́nh 240.

 

 

Xem xét bản-đồ để ước-lượng, chúng ta thấy Trung-Cộng đă nghiễm-nhiên được thừa-hưởng tới gần 2/3 mặt biển (47% + 16.5% + 1% (cửa Bắc-Luân) = 64.5% diện-tích Vịnh).

Ai cũng biết rằng để nuôi sống 1,300,000,000 dân-chúng thiếu-thốn protéine, Trung-Cộng đă từ lâu phát-triển các hạm-đội đánh cá xa bờ hùng-hậu vào bậc nhất nh́ trên thế-giới. Đối đầu lại, Việt-Nam có khả-năng ǵ? Nếu Trung-Cộng muốn "đưa bắp thịt ra oai", đem toàn Hạm-đội ngư-thuyền viễn-duyên vào lần lượt "diễn-hành" trong Vịnh Bắc-Việt. Chỉ sau một mùa cá, toàn-thể các loại cá nước sâu sẽ tuyệt-chủng, không c̣n một con sống sót để lại cho ngư-dân chúng ta.

 

10.9 - Khu-vực Quá Độ trong Vùng Đặc-quyền Kinh-tế

- Xuất phát từ t́nh h́nh đánh bắt của ngư-dân Trung Quốc, hai bên đă đồng ư về dàn xếp quá độ trong vùng đặc quyền kinh-tế của mỗi bên nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 20 cho phép tàu thuyền hai bên được tiếp tục hoạt-động nghề cá trong thời hạn là 4 năm tại khu-vực này.

 

10.10 - Mới chi 40% của Đảo mà đă lấn chiếm được nhiều đến vậy sao?

Vào thương-thuyết, sau khi đă đặt trên bàn: 40 triệu dân-cư và gần một nửa duyên-hải toàn-quốc; Việt-Nam không khác chi một tay chơi non kém, dại dột "tố xả láng" và phung-phí tiền bạc trong một canh bạc khơi mào... Chúng tôi xin trở lại những chi-tiết này trong trong một đoạn dưới.

Phân-tích Hiệp-định, chính-quyền Hà-Nội phải nhận thấy rằng Việt-Nam chẳng thu lại được bao nhiêu quyền-lợi mà vốn liếng đă kiệt. Làm sao Việt-Nam c̣n đầy đủ sức-lực cho một cuộc thương-thảo nhiều lần quan-trọng hơn, về Hoàng-Sa, Trường-Sa cũng như toàn-thể chủ-quyền Biển Đông sau này.

Phía Trung-Cộng vẫn chưa chính-thức bước vào cuộc thương-thảo lớn trên Biển Đông. Thế mà họ thực-sự đă thắng một hiệp quyết-định. Trung-Cộng mới chỉ đưa ra một đọan bờ biển ngắn Liễu-Châu và 40% Hải-Nam lên bàn mà gặt hái ngay được một khu-vực chủ-quyền lớn lao ngoài biển như vậy sao? Lư ra, ai cũng phải biết rằng duyên-hải c̣n lại của Trung-Cộng dài gấp ít nhất là 5, 7 lần đoạn Bắc-Luân - Mũi Oanh-Ca chứ!

 

10.11 - Quan-niệm Tài-sản chung của Nhân-loại trong Luật Biển LHQ

Dù biết rằng Trung-Cộng không thèm nói chuyện luật-lệ với đàn em Hà-Nội, nhưng toàn-thể thế-giới văn-minh tiến-bộ đều muốn đổi thay bộ mặt thiên-hạ thuộc "Đấng Con Trời" ngày xưa. Hôm nay đâu c̣n là thời-đại Thuộc-quốc quỳ-lạy Thiên-triều như khi xưa nữa. Ngày 10-12-1982, một Thỏa-ước của Liên-Hiệp-Quốc "United Nations Convention on the Law of Sea", viết tắt là UNCLOS, đă ra đời. Nội-dung của thỏa-ước rất lư-tưởng như cho rằng Biển cả là tài-sản chung của Nhân-Loại".

V́ là tài-sản chung nên yếu-tố dân-số sinh-sống tại duyên-hải rất quan-trọng. Nhiều yếu-tố khác cũng được Luật Biển đề-cập đến như: h́nh-thể đáy biển nối dài ra khơi, tổng-số đảo, diện-tích lănh-thổ cận-duyên, chiều dài bờ biển, tỷ-lệ bờ biển/ đất liền v.v... Những con số này được dùng để tính-toán trong việc quy-định vùng hải-phận theo Luật Biển LHQ ngày nay.

 

 

H́nh 241. Vùng Hải-phận  quá rộng lớn bao  quanh đảo Hải-Nam

 

 

10.12 - Ưu-thế của Việt-Nam bị Cộng-Sản bỏ qua v́ Cắt Biển Cầu Thân

Cho dù yêu-cầu về “Đường Đỏ” trong Hiệp-ước Pháp-Hoa 1887 có bị Trung-Cộng bỏ qua đi chăng nữa, những yếu-tố căn-bản pháp-lư hiện-hành cũng vẫn tạo nhiều ưu-thế cho chủ-quyền Việt-Nam. Cho dù không phải là chuyên-gia Luật Biển, chúng tôi cũng xin đơn-cử một vài điều căn-bản xác-quyết như sau:

- H́nh-thể Thềm Lục-địa Việt-Nam kéo dài chạy thoai thoải ra biển rơ rệt chiếm ưu-thế hơn bờ biển sâu của Đảo Hải-Nam.

- Bạch-Long-Vĩ với các yếu-tố dân-sinh, lịch-sử, kinh-tế xứng đáng được hưởng quy-chế một ḥn đảo, tương-tự như Hải-Nam hay bất cứ một ḥn đảo nào khác. Về địa-lư, Bạch-Long-Vĩ là ḥn đảo lớn rất rộng, có diện-tích tới hơn 2,5 km2, xuưt xoát Đảo Cồn Cỏ (3 cây số vuông). Trong các sách quốc-tế về Hải-Hành, đảo Bạch-Long-Vĩ được mô-tả là một đối-vật quan-trọng cho người đi biển, độ cao sừng sững lên tới 186 feet. Chắc-chắn không có một "người được gọi là hiểu biết" nào lại đồng-ư xếp hải-đảo nổi tiếng Bạch-Long-Vĩ (huyện-đảo này gần 1,000 dân-cư) đồng-hạng với một ḥn đá trơ-trọi cùng quy-chế tối-thiểu 15 hải-lư cho đặc-quyền kinh-tế như vậy!

- Chiều dài bờ biển lục-địa Việt-Nam khúc khủyu bao quanh Vịnh dài gần gấp 2 lần bờ biển đối-diện của đảo Hải-Nam và bán-đảo Liễu-Châu thuộc Trung-Cộng. Hai ngàn đảo Việt-Nam cũng là một con số áp-đảo khi so-sánh với chừng 5 hải-đảo của Hải-Nam.

- Dân-cư Việt-Nam sinh-sống tiếp-cận với vịnh Bắc-Việt trong ṿng đai cách biển 60 hải-lư hiện nay lên tới 40 triệu người. Dân-số này nhiều gấp 4 đến 6 lần dân-số duyên-hải Trung-Cộng, tuỳ theo cách tính toán. Dân Trung-Hoa sống ở phía Tây bán-đảo Liễu-Châu rất thưa thớt. Dân-số đảo Hải-Nam chỉ có khoảng 7 triệu người mà thôi. Nhiều lắm trong khu-vực liên-hệ (40% duyên-hải của đảo Hải-Nam) từ bán-đảo Liễu-Châu tới Mũi Oanh-Ca, dân-cư không quá 3, 4 triệu. Không có một thành-phố nào của Trung-Cộng đáng kể là to lớn như hàng chục đô-thị của Việt-Nam.

 

H́nh 242. H́nh-ảnh duyên-hải-đảo Hải-Nam với núi đá cằn cỗi. Từ trái sang là Mũi Oanh Ca, False Hill, Flat Hill, đến núi Etna và núi nhọn Lak Pang. Phi-trường Lingsui nằm bên cực trái của diện-đồ (Hải-đồ Mỹ HO No.3153

 

- Khảo-cổ văn-minh-học thế-giới và cả sử Trung Hoa cũng chứng-minh rằng những người Việt đă từng làm chủ vùng duyên-hải Đông-Á trong khi người Tàu chỉ mới xuất-hiện ngoài biển này từ thời Hán, tức là mới 2 ngàn năm mà thôi. Sử Trung-Hoa lại c̣n ghi rơ những chi-tiết là người Tàu chỉ kiểm-soát được một rẻo đất phía Bắc đảo Hải-Nam. Dân bản-địa không chịu chấp-nhận Hoa-thuộc, luôn luôn kháng-chiến dành quyền tự-chủ. Cho đến thời-gian gần đây, t́nh-h́nh mới tạm ổn!

 

10.13 - UNCLOS và Đảo Bạch-Long-Vĩ

Đoạn sau đây, chúng tôi trích một phần của bài Ông Trần Đức (Lên mạng 20/2/2002), nhan-đề là "Thấy được ǵ qua lời lẽ của Lê Công Phụng? Lê Công Phụng đă không dấu diếm được việc Lănh Đạo Đảng CSVN đă Bán Nước cho Trung Quốc" (Phần II) :

Liên quan đến Đảo Bạch-Long-Vĩ : Chúng ta biết dựa theo bản-đồ phân-định vịnh Bắc-Việt mới đây th́ v́ không tính hải phận của đảo Bạch-Long-Vĩ, nên Việt-Nam đă mất đi một vùng biển rộng hơn 11 ngàn cây số vuông. Đề cập đến vấn-đề này Lê Công Phụng nói : "... về quy chế đối với đảo Bạch-Long-Vĩ, v́ đây là ḥn đảo rất đặc biệt nằm ở giữa vịnh, mà thông-thường các đảo nằm giữa vịnh th́ không có vùng pháp lư xung quanh ; nhưng đối với đảo Bạch-Long-Vĩ th́ chúng ta đạt một vùng bao bọc xung quanh là 15 cây số". Luận điệu này của Cộng-sản Hà Nội qua lời tuyên bố của Lê Công Phụng, hoàn toàn là ngụy biện. Sau đây là bản dịch phần thứ 8, điều 121, của Công-ước Liên Hiệp Quốc về Biển năm 1982. Phần này ngắn gọn chỉ có 3 đoạn về "Quy chế các hải-đảo" như sau :

1. Một hải-đảo là một vùng đất tự nhiên được bao bọc bởi nước và vẫn hiện hữu khi thủy-triều cao.

2. Ngoại trừ như đă quy-định bởi đoạn 3, vùng lănh-hải, vùng hải phận, vùng kinh-tế dành riêng và thềm lục-địa của một hải-đảo được phân-định đúng theo những điều khoản của Công-ước được áp dụng cho các vùng đất liền khác.

3. Các rặng đá không có người ở và có một sinh hoạt kinh-tế riêng biệt, không có vùng kinh-tế dành riêng và cũng không có thềm lục địa.

Trong Công-ước này, không có điều nào nói rằng đảo ở giữa vịnh hay giữa đại dương th́ không có vùng pháp lư xung quanh.

Đảo Bạch-Long-Vĩ là một đảo lớn, lúc thủy-triều cao vẫn hiển hiện, nhất là có hàng ngàn người Việt-Nam cư ngụ trên đảo và sinh sống bằng nghề cá và như thế có sinh hoạt kinh-tế riêng biệt, phải được coi là một hải-đảo có quy chế hẳn ḥi, có hải-phận, lănh-hải và thềm lục địa.

Theo Ông Trần Đức, khi khước từ quư chế hải-đảo của Bạch-Long-Vĩ theo luật quốc tế, Cộng-sản Hà Nội đă tự nguyện hiến hơn 11 ngàn cây số mặt biển bao quanh Bạch-Long-Vĩ cho Trung Cộng.[247]

 

10.14 - Chuyện Khó Hiểu: Đường Căn-bản của Duyên-hải VN

Bờ biển và b́a đảo thường-thường lởm chởm, chỗ lồi chỗ lơm. Các đường ranh-giới v́ vậy, rất ngoằn ngoèo phức-tạp. Để giải-quyết vấn-đề chung cho các quốc-gia duyên-hải hay quần-đảo, một sự đồng-ư đă được đưa vào Luật Biển LHQ. cho phép những nước đó được vẽ những đoạn Đường Thẳng Căn-bản (Baselines) nối liền các mũi đất và đảo. (U.N. Convention on the Law of the Sea, Dec. 10, 1982, pt. 11, S 3, 21 I.L.M. 1261, 1273; Kenneth R. Simmonds, U.N. Convention on the Law of the Sea 1982 at B27 (1983). Part II, # 3).

 

H́nh 243. Những đường căn-bản- Lưu-ư, không có tại Vịnh Bắc-Việt

 

 

Ư-thức sớm sự quan-trọng này nên vào ngày 12-11-1982, Việt-Nam công-bố một số Đường Căn-bản (mà họ gọi là Đường Cơ-Sở) từ Poulo Wai đến Đảo Cồn Cỏ. Những điểm của đường cô sở nằm xa bờ nhất là Ḥn Nhạn thuộc quần-đảo Thổ Chu, cách khoảng 80 hải lư; Ḥn Hải thuộc nhóm đảo Phú Quư, cách bờ trên 70 hải lư.

Các Đường Cơ-Sở trong vịnh Bắc-Việt (tức từ Đảo Cồn Cỏ đến Đảo Trà Cổ) hoàn-toàn không được vẽ, mặc dù các đảo ở đó số lượng nhiều hơn và các đảo cũng gần bờ hơn nhiều .

Theo luật gia Kriangsak Kittichaisariee, nếu chỉ kể bốn đoạn (162, 161, 149 và 105 hl) trong 10 đoạn thẳng căn bản (dài tổng-cộng 850hl), nội hải (internal waters) Việt-Nam cũng đă chiếm tới 27,000 dậm vuông. (Law of the Sea and Maritime Boundary Delimitation in South-East Asia, Oxford University Press, 1992: 16-17.) Đường căn-bản như vậy làm gia-tăng diện-tích những khu-vực thuộc chủ-quyền quốc-gia lên rất nhiều.

Cuối cuốn sách, chúng tôi đính kèm một Phụ-Bản về những Đường Căn-Bản (đề ngày 12 November 1982). Đặc-biệt là khi tŕnh tài-liệu này lên Liên-Hiệp-Quốc đó, Hà-Nội c̣n xác-định giới-hạn Vịnh Bắc-Việt là tại Kinh-tuyến 108 độ 3 phút 13 giây Đông (luu-ư mục số (3) về "1887 Convention of frontier boundary").

Giới Luật-gia quốc-tế hồi đó cho dù đồng-ư hay không về cách-thức vẽ đường cơ-sở ấy, họ cũng đều tưởng rằng Việt-Nam rất quyết-tâm trong việc bảo-vệ lănh-hải. Tất cả đă nhầm lẫn lớn v́ sự mềm yếu của Hà-Nội ngay sau đó ... Gần 20 năm đă qua đi trong một yên-lặng khó hiểu, chưa bao giờ người ta thấy Đảng Cộng-Sản hay Nhà Nước-Việt-Nam phổ-biến các đường cơ-sở cho những hải-đảo chằng-chịt tại Vịnh Bắc-Việt. Trong thương-thảo, phái-đoàn Hà-Nội không dám hó hé ǵ với Bắc-Kinh, để Trung-Cộng mặc-t́nh thao-túng.

 

H́nh 244. Đường căn-bản bờ biển rất cần-thiết v́ Vịnh Bắc-Việt có hai ba ngàn hải-đảo rải rác nối nhau ra khỏi bờ hàng chục Hải-Lư.

 

Bờ biển Vịnh Bắc-Phần phía Việt-Nam rất lởm chởm, chỗ lồi chỗ lơm. Ta lại có hai ba ngàn hải-đảo rải rác nối nhau ra khỏi bờ hàng chục Hải-Lư. Những đường thẳng cơ-sở nối các b́a đảo rất cần-thiết ở đây, làm gia-tăng Nội-Hải của Việt-Nam lên rất nhiều.

 

10.15 - Vịnh Bắc Bộ và Hoàng Sa - Trường Sa ?

Ư-Kiến ca Ông Trần Trọng Nghĩa, Việt-Nam Dân Chủ Tháng 3/2002)

Thư ngỏ của ông Đỗ Việt Sơn là nhằm "Đề nghị không thông qua hiệp-định biên giới Việt-Trung". liên-quan đến "Vịnh Bắc Bộ", ông Sơn viết : "Qua lời thông báo của một vị lănh đạo của thành-phố Hải Pḥng tại CLB Bạch Đằng tháng 2/2001 th́ Vịnh Bắc Bộ chia đôi ta được 53%, Trung Quốc 47%. Sao kỳ lạ thế !". Người dân cũng thắc mắc như ông Sơn : "theo Hiệp-định biên giới Việt Trung mới đây ta đă nhượng bộ cho Trung Quốc hàng trăm cây số vuông đất liền và hàng ngàn cây số vuông ở Vịnh Bắc Bộ (so với Hiệp-định Pháp - Thanh đă kư cuối thế kỷ XIX)" ? Để biện minh cho việc mất "hàng ngàn cây số vuông trong Vịnh Bắc Bộ", Lê Công Phụng đă mang Công-ước Quốc Tế về luật biển năm 1982 để ḷe thiên hạ và hoàn toàn phủ nhận sự phân-định vịnh Bắc-Việt do Pháp và nhà Thanh kư kết trước đây. Được hỏi là hiệp-ước này có được xem là cơ sở đàm phán không, Lê Công Phụng nói : "Chúng ta không xem như vậy được, bởi lẽ nó hoàn toàn không phù hợp với luật pháp quốc tế, tức là Công-ước về biển của Liên Hợp Quốc năm 1982". Thực chất, trong Công-ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển - Phần thứ 10, liên-quan đến "Các địa-trung-hải hay vùng biển bán khép kín (Vịnh)", điều 122 viết : "Nhằm mục-đích của Công-Ước, người ta hiểu "địa-trung-hải hay vùng biển bán khép kín" là một vịnh, một bể, hay một biển bao quanh bởi nhiều quốc-gia và thông với một biển khác hoặc đại dương bởi một cửa hẹp, hoặc được cấu-tạo toàn bộ hay chủ-yếu, bởi những lănh-hải và vùng đặc quyền kinh-tế của nhiều quốc-gia". Điều 123 về sự "hợp tác giữa các quốc-gia ven bờ các địa-trung-hải hay vịnh" quy-định các quốc-gia liên-hệ hợp tác với nhau trong việc hành xử quyền hạn và thi hành những nghĩa vụ được quy-định bởi Công Ước. Các nước này có thể trực-tiếp thương thảo với nhau hay qua trung gian một tổ-chức các quốc-gia trong vùng. Không có điều nào nói là Hiệp Định Pháp Thanh khi xưa là trái với luật pháp quốc tế.

 

Ư-Kiến của Ông Trần Trọng Nghĩa, Việt-Nam Dân Chủ Tháng 3/2002)

Trái lại, để có thể dâng cho Bắc Kinh hơn 11,000 km2 trên Vịnh, cộng sản Hà Nội đă vi phạm Công-ước liên-Hiệp Quốc về Luật Biển khi họ tước đoạt quyền có lănh-hải, có vùng đặc quyền kinh-tế và có thềm lục-địa của Đảo Bạch-Long-Vĩ. Lê Công Phụng đă lừa bịp dân ta khi tuyên bố : "... về quy chế đối với đảo Bạch-Long-Vĩ, v́ đây là ḥn đảo rất đặc biệt nằm ở giữa vịnh, mà thông-thường các đảo nằm giữa vịnh th́ không có vùng pháp lư xung quanh; nhưng đối với đảo Bạch-Long-Vĩ th́ chúng ta đạt một vùng bao bọc xung quanh là 15 cây số". Thực chất Công-ước về Luật Biển, phần thứ 8, điều 121 về "Quy Chế Các Hải Đảo" nói rơ : 

1/ Một hải-đảo là một vùng đất tự nhiên được bao bọc bởi nước và vẫn hiện hữu khi thủy-triều cao. 

2/ Ngoại trừ như đă quy-định bởi đoạn 3, vùng lănh-hải, vùng hải-phận, vùng kinh-tế dành riêng và thềm lục-địa của một hải-đảo được phân-định đúng theo những điều khoản của Công-ước được áp dụng cho các vùng đất liền khác. 

3/ Các rặng đá không có người ở và có một sinh hoạt kinh-tế riêng biệt, không có vùng đặc quyền kinh-tế. 

Như vậy không có chuyện đảo nằm giữa vịnh là không có vùng pháp lư bao quanh.

Về các quần-đảo Hoàng Sa và Trường Sa th́ nhiều bằng chứng rơ ràng là đảng và Nhà Nước cộng sản Hà Nội đă thừa nhận là thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc từ những thập niên 50. Và từ 1974, Trung Quốc đă dùng vũ lực "tái chiếm" các ḥn đảo mà cộng sản Hà Nội đă dâng hiến cho họ trước đây. Để chữa thẹn Lê Công Phụng đă ngụy biện : "chúng ta cũng đang đấu tranh rất là mạnh với các bên liên-quan trong vấn-đề Hoàng Sa và Trường Sa".(Trần Trọng Nghĩa, Việt-Nam Dân Chủ Tháng 3/2002)

 

 

Trên mặt biển t́nh h́nh c̣n tiện lợi hơn cho Đảng CSVN dâng nhượng v́ không có các cột mốc, không có các địa danh lịch sử, và gần như không có nhân chứng. Trời đất tặng chúng ta một cái mốc thiên nhiên là đảo Bạch Long Vĩ, đủ điều kiện theo Luật Biển Quốc Tế 1982 về diện tích và dân số để được coi là bờ xa của đất Việt Nam. Đường chia lănh hải do đó đáng lẽ phải chạy giữa Bạch Long Vĩ và đảo Hải Nam của Trung Quốc. Nhưng theo hiệp ước mới, ông Phụng cho biết Đảng CSVN ngang nhiên vô hiệu hóa sự hiện diện của cột mốc thiên nhiên này và đồng ư chia đôi khoảng cách từ bờ biển Việt Nam đến bờ biển Hải Nam, tức là nhượng cho Trung Quốc hàng chục ngàn cây số vuông trong vùng biển bao gồm cả những khu vực đă được thăm ḍ và xác định có dầu mỏ và khí đốt. Với việc chia cắt lănh hải mới, hiệp định về ngành cá theo sau đó cũng lại chia cắt thêm vùng đánh cá cho Trung Quốc. Điều ngây ngô nhất trong các câu trả lời của ông Phụng là Đảng của ông chờ đợi hải quân Trung Quốc sẽ canh chừng các tàu đánh cá Trung Quốc (mà hầu hết là quốc doanh) trong phạm vi pháp định giùm cho Việt Nam! Và điều dối trá nhất trong các câu trả lời là Đảng của ông đang đàm phán về quần đảo Hoàng Sa, vùng biển mà cũng chính Đảng CSVN đă chính thức công nhận là đất Tàu từ năm 1958.

 

Đường trung-tuyến và một khái niệm h́nh-học phẳng

Lấy một sơi dây chia đôi cho hai người, chắc chắn mỗi người được một nửa chiều dài. Tuy vậy khi dùng trung-tuyến để chia một diện-tích, phần chia lại khác hẳn. Lư do: diện-tích là một tích số của hai độ dài. Nói khác đi, diện-tích đồng dạng tỷ-lệ thuận với b́nh-phương khoảng cách.

Chúng ta hăy quan sát diện-tích một h́nh vành khăn (như trường-hợp Vịnh Bắc-Việt) th́ đủ rơ sự sai-biệt của phần người ở tâm (25%) và phần người ở vành (75%) chênh-lệch nhau thật đáng kể (tới 3 lần).

 

H́nh 245. Khái-niệm về diện-tích khi dùng trung-tuyến

 

Nếu lại v́ các yếu-tố “ưu-đăi” cho “đối-phương” mà người ở tâm chỉ được chia 4/6, diện-tích thừa-hưởng của anh ta lập-tức bị rớt xuống, chỉ c̣n 16% (.4 x .4 = .16) diện-tích tổng-thể mà thôi.

 

 10.16 - Mối Hại Kinh-khủng trong Tương-lai Ngắn hạn và Dài hạn

Gần đây, dân Việt-Nam bắt đầu tiêu-thụ nhiều thịt hơn tổ-tiên của họ trước đây. Người sống ở thành-thị có thể đă quên là c̣n nhiều đồng-bào với ḿnh tại vùng duyên-hà, duyên-hải vẫn thường ngày chỉ có cá với cơm! Nhiều thống-kê quốc-tế vẫn ghi-nhận trung-b́nh hàng năm một người Việt-Nam cần ít nhất là 35 kilo cá. Người Pháp đă ước-lượng 2/3 (66%) số protein nuôi sống nước-Việt-Nam đến từ hải-sản. Luật-gia Mark J. Valencia ước-lượng tỷ-số đó ít nhất cũng đạt tới 50% (Nguyên-văn: In the 1970s, per capital consumption of fish in Vietnam was at least 35 kilograms, and 50 percent of animal protein came from fish. (Vietnam: Fisheries and Navigation Policies and Issues, Valencia, Mark J.; in Ocean Development and International Law, Printed in the UK, Vol. 21, 1990, pp. 431-445.)

Một khi mất Biển, nguồn-lợi đánh cá suy-giảm, tài-nguyên dưới ḷng biển thuộc ngoại-bang. Và... ô-nhiễm sẽ tới ngay. Trung-Cộng từ lâu nổi tiếng bất cần hậu-quả, miễn sao vơ vét cho đầy túi tham. Tại Vịnh Bắc-Việt, nay mai Trung-Cộng sẽ khai-thác ḷng biển để lấy dầu lửa và khí đốt. Tai-nạn thảm-khốc tràn dầu chắc chắn xảy ra, Việt-Nam sẽ một ḿnh chịu-đựng mọi khốn khổ ô-nhiễm. Gió thổi, nước trôi quanh năm từ Đông Bắc xuống Tây Nam lập tức mang Thần Chết đến ngay bờ biển và duyên-hải chúng ta. V́ địa-thế trên gió, trên nước; Trung-Cộng vẫn an-b́nh để sống chết mặc bay!

Ngoài ra, nh́n xa về tương-lai cũng không phải là chuyện viển vông. Ḍng lịch-sử dân-tộc đă chẳng dài nhiều ngàn năm đấy sao? Ngày xưa, Vịnh Bắc-Việt từng ăn sâu tới tận Việt-Tŕ. Ngày nay, vùng châu-thổ Sông Hồng đang tiếp-tục lấn nhanh ra biển. Trong khi chu-kỳ nóng lạnh của trái đất xoay chuyển, mực nước biển hạ xuống mỗi khi băng đá gia-tăng tại hai cực địa-cầu..., rồi sẽ có giai-đoạn bờ biển kéo dài ra tới đảo Bạch-Long Vĩ. Với những điều-kiện không thể cho là giả-tưởng khi Vịnh Bắc-Việt thâu nhỏ lại trong tương-lai, Trung-Hoa sẽ hoàn-toàn sở-hữu cả Vịnh Biển.

Xa hơn chút nưă - đến một ngày nào đó - cả hai bên bờ vùng Biển một thời được gọi là "vịnh Bắc-Việt" đều thuộc lănh-thổ Trung-Hoa. Xin mời người đọc xem thiết-đồ chúng tôi tŕnh-bày ở đây.

 

H́nh 246. Sự chia cắt sẽ di-hại đến tương-lai

 

 

10.17 - Những con số bất nhất và rất đáng nghi-ngờ

Nh ững h ́nh v ẽ cu/a chu’ng t ôi ch ỉ l à ph ỏng- đ ịnh.

Có phải v́ ph ạm-ph áp b ị b ắt qu ả-tang hay v́ tang-gia b ối r ối hay Cách suy-luận Về diện-tích tổng-thể ta được 53,23% diện-tích Vịnh, Trung Quốc đạt 46,77% (ta hơn Trung Quốc 6,46% tức là khoảng 8205 km2),

Vịnh Bắc Bộ được bao bọc bởi Việt-Nam và Trung Quốc có diện-tích 123.700 km2

A. Về Hiệp-định phân-định Vịnh Bắc Bộ:

Vịnh Bắc Bộ có diện-tích 126.250 km2

Qua 6 ṿng đàm phán cấp chuyên viên về nghề cá, hai bên nhất trí lập vùng đánh cá chung ở trong Vịnh Bắc Bộ từ vĩ-độ 20o xuống đường đóng cửa Vịnh. Vùng này có bề rộng là 30,5 hải lư kể từ đường phân-định về mỗi phía và có tổng diện-tích là 33.500 km2, tức là khoảng 27,9% diện-tích Vịnh. Như vậy, đảm bảo cách bờ của mỗi nước là 30 hải lư : đại bộ phận cách bờ của ta 35 - 59 hải lư và có 2 điểm cách bờ là 28 hải lư.

 

10.18 - Tàu thuyền Trung Quốc vào cách bờ Việt-Nam 3 hải lư ?

Trước đây chúng ta cho tàu thuyền Trung Quốc vào cách bờ Việt-Nam chỉ có 3 hải lư, 6 hải lư, 12 hải lư để đánh bắt. C̣n bây giờ, vùng quá độ cách điểm nhô xa nhất của các đảo ven bờ của chúng ta 22 hải lư và vùng đánh cá cũng cách bờ chúng ta ít nhất là 36 hải lư.

?????

  

10.19 - Đường Phân Thủy và một Đường Phân ranh Hợp-Lư

Trung-Cộng đă chấp-nhận quan-niệm cổ-truyền "dùng đường phân thủy làm ranh-giới" trên lục-địa (xem thông-báo về hiệp-ước biên-giới của CSVN). Vậy Trung-Cộng cũng tôn-trọng đường phân-thủy ngoài biển. Chúng tôi tŕnh-bày đường phân-thủy của Vịnh Bắc-Việt v́ sự liên-hệ của nó gắn chặt với địa-thế đáy biển Việt-Nam (đặc biệt là Vịnh Bắc-Việt) chạy dài rất xa ra ngoài khơi. Khi Trung-Cộng tranh-luận kịch-liệt với Nhật-Bản về chủ-quyền Thềm Lục-địa quanh khu-vực đảo Điếu-Ngư (Daio Dao - Uotshuri-Shima 25o45' N 123o29' E), họ đă dùng ưu-thế địa-lư này và đă được một số Chuyên-gia Luật Biển bênh-vực, cho là hữu-lư.

Một nhận-xét nữa của giới Luật-gia cũng cho thấy đoạn cuối của đường Phân-Thủy cũng không xa bao nhiêu với đường Kinh-tuyến 108 độ 3 phút 13 giây Đông (của Công-ước 1887 về biên giới đă nói ở trên)

Tại sao mà luật-lệ lại không đồng-nhất (universal) và Việt-Nam lại bị thiệt-tḥi quá nhiều như vậy. Chính-quyền Hà-Nội rồi ra sẽ phải trả lời câu hỏi được đặt ra rất hợp-lư này.

Chỉ có sự chia cắt hợp-lư hải-phận mới đem lại một nền ḥa-b́nh lâu dài trên Biển. Là một nhóm người nhỏ bé nghiên-cứu một vấn-đề ngoài lănh-vực chuyên-môn của ḿnh, BBT Lướt-Sóng không có khả-năng tŕnh luận-án khó-khăn như phân-định Vịnh Bắc-Việt. Tuy vậy, trong khi sưu-tầm tài-liệu, chúng tôi t́m thấy có nhiều cá-nhân và tổ-chức luật-pháp rất quan-tâm cho Ḥa-b́nh Thế-giới, đă đi t́m những giải-pháp công-bằng cho cả hai quốc-gia Hoa-Việt.

Một trong những Bản-đồ phân-chia hải-phận được tŕnh-bày ở trên là của Joseph R. Morgan & Mark J. Valencia (Atlas for Maritime Policy in Southeast Asian Seas, University of California Press, 1983).

 

H́nh 247. Một cách phân chia căn-cứ theo các  đường cơ-sở bờ biển lẫn các đảo Hoa-Việt ngoài khơi. Đường biên này chưa xét tới yếu-tố địa-h́nh đáy biển.

 

Thứ năm, 4/4/2002, 09:32 (GMT+7) VnExpress

“Hiệp ước biên giới Việt -Trung cộng bằng cho cả hai bên”

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên. Báo cáo mới đây của ông Niên cho biết, Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam và Trung Quốc đã giải quyết dứt điểm một trong 3 vấn đề biên giới, lãnh thổ tồn tại hàng trăm năm nay giữa hai nước

Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ và Hiệp định nghề cá Việt Nam - Trung Quốc được ký ngày 25/12/2000. Hiện nay, hai bên chưa tiến hành phê chuẩn Hiệp định, đang đàm phán về Nghị định thư bổ sung Hiệp định hợp tác nghề cá.

 Liên-kết Vịnh Bắc-Việt + Ḥng-Sa / TrựngSa

 

 

Mất lănh-hải, quốc sản

Theo hiệp-định này th́ rơ ràng đảng Cộng-sản Việt-Nam đă nhường cho Trung-quốc tới 9% lănh-hải vùng vịnh Bắc-Việt. Cái đau đớn là vùng nhượng là vùng:

_ Có nhiều hải-sản về cá thu, cá song, cá hồng, mực là những loại hải-sản quư.

_ Dưới đáy biển có mỏ hơi đốt, và dầu lửa.

 

_ Một số đảo trong vùng nhượng, thuộc Trung-quốc.

 

 

H́nh 248. Đáy biển Việt-Nam chạy thoai-thoải từ bờ ra- Phía Hai-Nam bờ biển dốc xuống.

 

10.20 - Hiệp-ước có thể bị coi là vô hiệu theo quốc tế công pháp

Radio Chân Trời Mới Phỏng Vấn Luật Sư Nguyễn Hữu Thống về lănh-thổ lănh-hải

Sat, 23 Feb 2002 20:46:48 +0000

 

LS NHT: Một hiệp-ước có thể bị coi là vô hiệu theo quốc tế công pháp, nếu mà thứ nhất nó vi phạm luật pháp. Trong việc này, nó vi phạm luật pháp ở chỗ hiệp-ước Bắc-Việt không tuân hành những tiêu-chuẩn của Luật Biển, như vấn-đề dân số, chiều dài bờ biển, vấn-đề đánh cá, vấn-đề dầu-khí, vấn-đề an ninh quốc-pḥng. Th́ Việt-Nam có thể khiếu nại trước Hội Đồng Trọng Tài hay Ủy Ban Phân Ranh Thềm Lục-Địa ở Liên Hiệp Quốc. Nhưng chắc chắn là Đảng Cộng-Sản không làm việc đó, nếu dân không chịu áp lực. Điểm thứ nh́ là vi phạm đạo lư, tức là vi phạm những nguyên tắc và những mục tiêu của Hiến Chương LHQ và TNQTNQ. Có bốn năm nguyên tắc đặc biệt, như vấn-đề b́nh đẳng. Rơ rệt trong vụ này, là Trung Cộng là anh gia trưởng bắt nạt, cả vú lấp miệng em. Hắn tạo nên những t́nh trạng đă rồi, bắt Việt-Nam phải tuân hành. Trái với nguyên tắc b́nh đẵng. Trái với nguyên tắc hữu nghị, bởi v́ rơ rệt có sự tranh-giành ảnh hưởng. Không có chiến tranh ǵ cả mà phải tranh dành đất, lấn đất dành dân như thế. Thứ ba, là không có sự ḥa b́nh. Bởi v́ Cộng-Sản Trung-Quốc đă xâm lăng vơ trang năm 1974 tại Hoàng Sạ Năm 1979 họ đă xâm lăng 6 tỉnh miền biên giớị Năm 1988, họ đă dùng quân đội hải quân để xâm lăng Trường Sạ Th́ trái với nguyên tắc ḥa b́nh của Liên Hiệp Quốc. Về công lư, th́ chúng ta thấy rơ là bất công. Bởi v́ Vịnh Bắc-Việt của chúng ta có đến 40 triệu người, mà chỉ được sử-dụng có 1/2 Vịnh Bắc-Việt thôị Trong khi dân Hải Nam th́ có độ 3, 4 triệu người, họ cũng được hưởng 1/2. Và họ c̣n được hưởng thêm 200 hải lư về phía Đông đảo Hải Nam nữạ Th́ đó là sự bất công. Thứ tư, về tự-do kết ước, th́ cũng không thấy có. Là v́ rơ rệt là Cộng-Sản Trung-Quốc đă dùng sự lấn chiếm, sự bạo hành, tạo nên t́nh trạng đă rồi, bắt bên kia phải chấp nhận. Th́ không thể nào có sự gọi là tự-do kết-ước được. Đó là những sự vi phạm về đạo lư. Chỉ có một chính-phủ dân cử trong tương-lai có thể nại ra những vấn-đề này, yêu cầu tái xét. Chứ cái chính-quyền hiện tại, theo ư tôi, họ sẽ không bao giờ đặt vấn-đề này trước Liên Hiệp Quốc, trước Ṭa Án Quốc Tế, hay là trước Hội Đồng Trọng Tài của LHQ.

 

10.21 - Chính-quyền Chân-chính Phải Quyết-tâm Bảo-vệ Lănh-thổ

Việc phân chia hải-phận Vịnh Bắc-Việt cũng như việc xác-định chủ-quyền Quốc-gia chúng ta trong những vùng đất, vùng biển nào khác đều quan-trọng. Một chính-quyền chân-chính phải quyết-tâm bảo-vệ lănh-thổ.

Công-pháp Quốc-Tế đứng về phía Việt-Nam. Trong tinh-thần thượng-tôn luật-pháp, ư-thức của nhân-loại đang gia-tăng về một trật-tự cần-thiết trên biển; thời-gian hiển-nhiên cũng đứng về phía dân-tộc chúng ta. Điều cần-thiết lúc này là Việt-Nam phải làm sáng-tỏ chính-nghiă chủ-quyền của ḿnh cùng cộng-đồng thế-giới. Nếu v́ đối-phương hiếp-đáp, áp-bức trong bàn hội-nghị mà cuộc điều-giải bất- thành, Việt-Nam cần đưa vụ vịnh Bắc-Việt này (cũng như những tranh-chấp các quần-đảo Hoàng Sa Trường Sa) ra trước Ṭa-Án Quốc-Tế.

Sau nữa, toàn dân trong cũng như ngoài nước hy-vọng rằng nhà cầm-quyền Cộng-Sản Việt-Nam không nên muối mặt kư-kết thêm hiệp-định bất b́nh-đẳng một lần nữa. Dù chót đă hứa với Bắc-Kinh sẽ thoả-thuận về những tranh-chấp Biển Đông trong những năm tới, Cộng-sản Hà-Nội nên hồi-tâm lại. Phải đặt quyền-lợi quốc-gia trên hết. Không hèn, hăy phản công lại mới được chứ!

 

Nhận xét và Tuyên-Cáo của Ủy Ban Bảo-vệ Lănh-thổ

Trước khi qua phần kết-luận, chúng tôi xin trích-đăng một số nhận xét về t́nh-trạng biên-giới Việt-Nam của Giáo-Sư Nguyễn Văn Canh và đoạn chót bản Tuyên-Cáo của Ủy Ban Bảo-vệ Lănh-thổ như sau:

... Nội dung của các cuộc thương thuyết về phân-định lănh-thổ không được phổ biến. Người ta không biết rơ là phần đất nào bị mất, phần đất nào đă thu hồi được, ngoại trừ các viên chức nắm giữ quyền hành trong Đảng. Dân tôc-Việt-Nam có quyền đ̣i hỏi ĐCSVN phải công-bố rơ điều này.

1. Nh́n vào thực tại về biên giới trên đất liền và trong vùng vịnh Bắc-Việt, cũng như có những bằng chứng về việc Trung-Cộnglấn chiếm đất mà Việt-Cộnghoặc không quyết tâm đ̣i lại hay không phản ứng đủ, và rất nhiều trường hợp chỉ phản ứng lấy lệ trong việc bảo-vệ lănh-thổ để khỏi bị chê trách, người ta có quyền nghi ngờ rằng đây là việc chuyển nhượng tài sản quốc-gia trá h́nh. Điều này đă được t́m thấy trong văn-kiện mà Phạm Văn Đồng kư ngày 14/9/1958, với tư cách Thủ tướng chính-phủ nước VNDCCH gửi cho Chu Ân Lai, Tổng Lư Quốc Vụ Viện, nước CHNDTH nh́n nhận thẩm quyền lănh-thổ của Trung-Cộngtrên Biển Đông.

2. Qua tiến tŕnh thương thảo giữa phai phe, như Hàn Niệm Long, thứ trưởng ngoại giao Trung-Cộng đặc trách Đông Nam Á, và cũng là trưởng phái đoàn thương thuyết biên giới với Việt-Cộngtừ thập niên 1970, th́ đây là công việc giữa hai Đảng: CSVN và CSTH. Hành pháp hay Quốc Hội chỉ là các tổ-chức ngọai vi của Đảng. V́ vậy việc mỗi cơ quan này có tham dự vào việc kư kết hay phê-chuẩn chỉ để thực-hiện mục tiêu của Đảng. Đặc biệt rơ hơn là trường hợp Đỗ Mười, TBT của ĐCSVN kư thoả-hiệp tạm thời thiết lập mục tiêu, nguyên tắc cho việc kư hai hiệp-ước trên, v́ Đỗ Mười không có một vai tṛ ǵ trong chính-quyền. Các Hiệp-ước này không có giá-trị ǵ đối với quốc dân Việt-Nam.

3. ĐCSVN phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng bất hợp pháp đất đai này, dù v́ lư do ǵ chăng nữa, nhất là tự đặt ḿnh dưới sự chỉ đạo của ĐCSTH, trong mưu đồ t́m sự hỗ trợ để được tồn tại và triệt tiêu mọi lên tiếng về sự chuyển nhượng này.

4. Đối với TH, quốc dân Việt-Nam coi đây là việc riêng của hai ĐCS, không liên-hệ ǵ đối với quốc dân VN. Và hai hiệp-ước trên nếu Trung-Cộngkhông trả lại những phần đất đă chiếm sẽ bị coi là vô hiệu.

Do đó, Trí Thức-Việt-Nam Hải Ngoại vào ngày 22/7/1994, sau đó là Ủy Ban Bảo-vệ Lănh-thổ trong các Tuyên Cáo vào ngày 29/4/1995 và ngày 18/12/2000 đă lên tiếng về vấn-đề ấy. (Lời Giáo-Sư Nguyễn Văn Canh).

Bài ca “Việt-gian”

Cộng-Sản Việt-Nam là những kẻ nội-thù nguy-hiểm ngay trong ḷng dân-tộc.Hơn ai hết, với kinh-nghiệm xương máu, dân-tộc-Việt-Nam ư-thức rơ rang cái họa "kim trong chăn" hay "nuôi ong tay áo".

 

 

Nghi ng ờ

Trước đây chúng ta cho tàu thuyền Trung Quốc vào cách bờ Việt-Nam chỉ có 3 hải lư, 6 hải lư, 12 hải lư để đánh bắt. C̣n bây giờ, vùng quá độ cách điểm nhô xa nhất của các đảo ven bờ của chúng ta 22 hải lư và vùng đánh cá cũng cách bờ chúng ta ít nhất là 36 hải lư.

 

 

  

 

Trần KhuêTHƯ NGỎ GỬI TỔNG BÍ THƯ
GIANG TRẠCH DÂN
TP Hồ Chí Minh, ngày 20-02-02

ĐọcViệt-Sử, ta thấy Vua Lê thánh Tông xưa đă một lần truyền lệnh Hàng ngh́n năm qua, nhân dân nước chúng tôi đă không ngừng chiến đấu hy sinh để bảo-vệ từng tấc đất của Tổ Tiên Ông Bà để lại. Ư chí của dân-tộc chúng tôi đă thể-hiện rơ trong lời dụ của Hoàng đế Lê Thánh Tông (1441-1497):


“Nay nhận được tờ tấu của viên quan ở An Bang tâu: “Người nhà Minh sai nhiều binh lính từ Quảng Tây sang, nói phao là sang hội đồng khám địa-giới”. Việc này phải sai người ḍ thám ngay, nếu thấy có ư ǵ khác, phải lập tức đưa công-văn đi các đạo tập hợp binh lính pḥng giữ. Một thước núi, một tấc sông của ta có lẽ nào tự tiện vứt bỏ đi được? Phải kiên quyết tranh luận, không để cho họ lấn dần. Nếu họ không theo, c̣n có thể sai sứ sang triều đ́nh của họ, biện bạch rơ lẽ phải trái. Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất đai của Thái Tổ để lại để làm mồi cho giặc, người ấy sẽ bị trừng trị nặng”. (Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục quyển XXII, tờ 30. Bản dịch của Viện Sử học Hà Nội Tập Một, trang 1121.”

 

Ông Lâm lễ Trinh rất có lư khi viết: tội của Cộng-SảnViệt-Nam có thể tả bằng hai câu trong B́nh Ngô Đại cáo :

Quyết Đông hải chi thủy, bất túc dĩ tẩy kỳ ô,

Khánh Nam sơn chi trúc, bất túc dĩ thư kỳ ác

có nghĩa là :

Tát cạn biển Đông cũng không đủ rửa sạch ô uế

Chặt hết trúc Nam sơn cũng không đủ ghi tất cả tội ác

Nhân khi viết thư ngỏ gửi Lê Công Phụng, Ông Trần B́nh Nam nhắc nhở Phụng và những kẻ đồng-đảng phản-quốc của Ông ta hăy để tâm lắng nghe lại bài ca "Việt-Gian" do chính một thành-viên Đảng Cộng-Sản của họ sáng-tác vào năm 1945 rất "nghiêm-chỉnh" như sau:

“Mi nghe chăng hỡi ai mê mồi phú quư quên non sông. Hăy nghe đây lời tra vấn muôn năm. Sao nỡ đành đem người ngoại quốc ác tâm xâm chiếm quê hương nhà, sát tàn ṇi giống. Loài bán nước, loài buôn dân, nguyền rủa tên bọn mi nhớp nhơ muoôn đời. Người xưa oán ghét ngươi, người nay mắng nhiếc ngươi. Dân Lạc Hồng thề ghi sử sách muôn đời.”