Make your own free website on Tripod.com

BảnĐồ PhânChia Vịnh BắcViệt
Lời Giới-Thiệu
Hải-Giới(Updated)
Chương-I
Chương-II
Chương-III
Chương-IIIa
Chương-IV
Chương-V
Chương-VI
Chương-VII
Chương-VIIa
Chương-VIIb
Chương-VIII
Chương-IX
Chương-X
Toàn Tập

04/13/04

Với sự bảo-trợ của Tổng-Hội HHHQVNCH, trong tháng 3-2004, chúng tôi đă tái-bản Sách

Vịnh Bắc Việt- Địa lư và Chủ Quyền Hải Phận

 

Bản thảo cũ năm 2002: "Vịnh Bắc-Việt, Địa-Lư và Chủ-Quyền Hải-Phận": http://vinhbacviet.tripod.com